Miljöpolicy för BOC

  • Vår verksamhet omfattar hälso-och sjukvård, utbildning och utveckling samt forskning inom barn och vuxenortopedi.
  • Vår verksamhet utgår från våra gemensamma värderingar   – omtanke, respekt och kunskap.
  • Vi arbetar för en långsiktig hållbar miljö som främjar människors hälsa. Vårt miljöarbete bygger på att ständigt förbättra och kontinuerligt följa upp så att vi kan sätta nya mål för att begränsa miljöpåverkan från vår verksamhet.
  • Vi ska långsiktigt arbeta för effektivt materialutnyttjande, minska vår klimatpåverkan samt verka för en miljöanpassad kemikalie- och läkemedelsanvändning.
  • Vi ska ställa relevanta miljökrav på våra leverantörer.
  • Vi ska öka miljömedvetenheten hos medarbetare och patienter och ha en öppen dialog i miljöfrågor.
  • Vi ska uppfylla lagar och andra krav som berör vår verksamhet.
  • Vid verksamhetsförändringar, investeringar och framtidsbeslut ska vi ta miljöhänsyn.

vår miljö certificate